รู้จักกับ AMERITECH
       “อเมริเทค” ฟิล์มกรองแสงลดความร้อนสำหรับรถยนต์ แบรนด์ที่คิดแทนคุณรอบด้าน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของทุกคน สินค้าระดับพรีเมี่ยมผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีอเมริกาที่ทันสมัยโดดเด่น แตกต่าง ฉีกทุกแนวทางในวงการฟิล์มกรองแสง แบรนด์ใหม่ที่ทุกอย่างรวมกันอย่างลงตัว ภายใต้คำว่า “มาตรฐาน”

ฟิล์มกรองแสงของอเมริเทคทุกรายการ 
                  - ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีมาตรฐานที่ทันสมัย
                  - เชื่อถือได้ถึงคุณภาพที่ยืนยันจากสถาบันที่มีชื่อเสียง 
                  - สินค้าได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 
                  - พิถีพิถันในการตรวจสอบคุณภาพสินค้า รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ 

ู้จักกับ SGM 
         บริษัท โซล่าร์ การ์ด มาร์เกตติ้ง จำกัด เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2535 นับเป็นเวลากว่า 20 ปี ที่ได้ฝ่าฟันมรสุมแห่งการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มก่อตั้งประมาณ 1-5 ปีแรกเป็นความพลาดพลั้ง ความไม่มีระบบที่ดีพอ สร้างประสบการณ์ให้เราได้มีความคิดพัฒนาองค์กรอยู่ตลอดเวลาเรามีความเข้าใจ ในผลิตภัณฑ์ฟิล์มกรองแสงอย่างถ่องแท้ อีกทั้งในปัจจุบันนี้บริษัทฯ ยังมีความ สัมพันธ์ที่แนบแน่นจากผู้ผลิต (Supplier) ในต่างประเทศทั้งสหรัฐอเมริกา, เกาหลีใต้, อันจะส่งเสริมสนับสนุน ให้ธุรกิจดำเนินไปได้เป็นอย่างดี
        อัตราความเจริญเติบโตของการใช้ฟิล์มกรองแสงนับจากประเทศไทยได้ ฟื้นจากความล้มเหลวของเศรษฐกิจ (2540) ทำให้เรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำ อย่างแท้จริงของธุรกิจโดยมีความมุ่งหวัง ที่จะเป็นผู้นำทั้งในด้านยอดขาย, กำไร และ การสร้างตราสินค้าให้เกิดเป็นที่ รู้จักอย่างกว้างขวาง ดังนั้น บริษัทฯ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการวางรากฐาน องค์ประกอบของธุรกิจที่สำคัญที่สุดคือ บุคลากรต้องมีประสิทธิภาพ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ทันสมัย ภายใต้นโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่าง โปร่งใส มีคุณธรรมและยุติธรรม ทั้งระดับประเทศ, ลูกค้าและทีมงาน
        ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท จำนวน 50,000 หุ้น มีที่ทำการอยู่ที่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยเป็นศูนย์รวมของการทำงานในที่เดียวกัน พร้อมด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ และระบบที่ทันสมัย ประกอบกับสร้างสวัสดิการ, สันทนาการให้พนักงานอย่างสมบูรณ์ 


"เราจะเป็นผู้นำในธุรกิจ การจัดจำหน่าย และศูนย์บริการเชิงนวัตกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทย ด้วยคุณภาพสินค้า มาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคม ในอันจะสร้าง ผลประกอบการตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ " 

CORE VALUE เพื่อให้พวกเราทุกคนเกิดความมุ่งมั่นรวมพลังทั้งความคิดและความเชื่อไปในทางเดียวกัน SGM ประกาศ ให้มีคำนิยมร่วม GIANT Core Value คือ 

G = Good Governance เราจะยึดถือหลักการทำงานภายใต้ธรรมาภิบาลด้วยการบริหารจัดหารอย่างซื้อสัตย์ โปร่งใสรับผิดชอบและเกิดความเป็นธรรม
I = Innovation เราจะร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการด้วยการใช้นวัตกรรมที่เกิดจากการศึกษา หาความรู้ จนเกิดการคิดให้มีความทันสมัย
A = Accountability การมีทัศนคติที่ดีในการทำงานรับผิดชอบต่อหน้าที่ให้เสมือนเป็นของเราเอง
N = Number One เราจะให้พลังความคิดอย่างสร้างสรรค์ในสินค้าใหม่เพื่อให้ลูกค้ายอมรับเพื่อความเป็นหนึ่ง ในใจของลูกค้า
T = Teamwork เราจะร่วมกันทำงานด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ดูแลซึ่งกันและกัน ด้วยความเต็มใจ

    GIANT Core Value  คือ คำนิยมและความเชื่อที่อยู่เบื้องหลังการทำงาน ทุกๆกิจกรรมของบริษัทฯ เปรียบเสมือนพันธะสัญญาที่พนักงาน SGM ทุกคนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติต่อการทำงานและต่อลูกค้าตลอดเวลา

 

      "เราเชื่อมั่นว่าการทำธุรกิจใดๆ ที่จะทำให้เกิดความมั่นคง เจริญก้าวหน้า พร้อมๆ กับมีความสุข ของผู้ลงทุน, ผู้ร่วมทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งหลาย และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่มาใช้บริการ หรือลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ธุรกิจจึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้หลักการบริหาร จัดการที่ดี มีคุณธรรมสูง สร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย โดยไม่หวังแต่เพียงผลกำไรอย่างเดียว และนี่คือหลักที่เรานำมาใช้ควบคุม และดำเนินไปของ กิจการ"
     "SGM" มุ่งมั่นในภารกิจต่อองค์กร คือ สร้างความเติบโตให้ธุรกิจแบบยั่งยืนด้วยการบริหารที่ทันสมัย ภายใต้ความรู้คู่คุณธรรม รวมทั้งสร้างความอยู่ดีกินดี และการพัฒนาแก่ผู้ร่วมงานในทุกระดับชั้น เพื่อเป็น รากฐานแห่งความเจริญก้าวหน้าต่อไป โดยจะยึดองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ดังนิ้
     1. พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความชำนาญในงาน เพื่อสนองตอบความพึงพอใจแก่ลูกค้าสูงสุด
     2. สร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาด โดยการสร้างตราสินค้าที่แข็งแกร่งของธุรกิจ
     3. สร้างความมั่งคั่ง ทั้งในด้านกำไร ต่อองค์กรผู้ถือหุ้น และความอยู่ดีกินดีของพนักงานภายใต้การดำเนินธุรกิจ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งตอบแทนสังคมที่เราอยู่ตลอดไป

 
   
   
     
| หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | สินค้า | โปรโมชั่น | การรับประกัน | ข่าวกิจกรรม | ความรู้เรื่องฟิล์ม | สมาร์ทคัท | ตัวแทนจำหน่าย
   
   
เว็บนี้ถูกออกแบบโดยทีมงานอเมริเทคฟิล์ม ขอสงวนสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2556 ห้ามคัดลอกข้อมูลรูปภาพ
หากนำไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด
 
   
    ฟิล์มฟิล์ม,Ameritech Films,ฟิล์มกรองแสง อเมริเทค,ติดฟิล์มกรองแสง,ห้องติดฟิล์ม,ติดฟิล์มกรองแสง สระแก้ว,ฟิล์มติดรถ ระยอง,ฟิล์มกันร้อน ชลบุรี ,พิจิตร ,ชัยภูมิ ,กระบี่