งานอบรมติดตั้งฟิล์มกรองแสงครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
      เนื่องจากทางฟิล์มกรองแสงอเมริเทคได้้้้้้้้้้้้้้้้้้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องการติดตั้งฟิล์มกรองแสงอย่างมืออาชีพ เพื่อการติดตั้งฟิล์มกรองแสงที่ได้มาตรฐาน ทางบริษัทฯ จึงได้จัดการอบรมครั้งนี้ขึ้น ได้รับเกียรติจาก นายกสมาคมฟิล์มกรองแสงแห่งประเทศไทย คุณธิติรัตน์ พุ่มไสว เป็นประธานเปิดการอบรม ระหว่างวันที่ 27-30 ก.ค. 2559 โดยมีการแบ่งการอบรมออกเป็น 2 ประเภท คือทางด้านความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฟิล์มกรองแสง และการฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งมีผู้เชียวชาญทางด้านฟิล์มกรองแสงฝึกผู้เข้าอบรมแบบตัวต่อตัว ในห้องจำลองการติดตั้ง กับฝึกปฏิบัติในการติดตั้งฟิล์มกรองแสงจากรถยนต์จริงที่ทางอเมริเทค ได้จัดเตรียมไวให้ผู้ที่ได้เข้าอบรม ผลที่ได้รับเป็นน่าพอใจจากผู้เข้าได้รับการอบรมเป็นอย่างมากทั้งนี้ ทางอเมริเทคจะทำการเปิดการอบรมในครั้งต่อไป ท่านใดที่สนใจเข้ารับการอบรมในครั้งต่อไปสามารถติดตามข่าว
สารได้ที่ www.ameritechfilms.com

 
 
 
   
   
     
   
   
เว็บนี้ถูกออกแบบโดยทีมงานอเมริเทคฟิล์ม ขอสงวนสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2556 ห้ามคัดลอกข้อมูลรูปภาพ
หากนำไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด
 
   
    ฟิล์ม,Ameritech Films,ฟิล์มกรองแสง อเมริเทค,ติดฟิล์มกรองแสง,ห้องติดฟิล์ม,ติดฟิล์มกรองแสง สระแก้ว,ฟิล์มติดรถ ระยอง,ฟิล์มกันร้อน ชลบุรี